Santa Cruz Mountains - $25 to $50 - The Grape Tray