Santa Cruz Mountains - $50 to $75 - The Grape Tray